ผลงานทั้งหมด

# img ชื่อผลงาน สถานที่ วันที่เพิ่ม การเข้าชม การจัดการ
1 โครงการซ่อมแซมระบบดับเพลิง Sprinkler โรงคัดไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00060 24-11-2018 23:55:05 50 ครั้ง
2 ติดตั้งระบบดับเพลิง Sprinkler Pos SeAh steel wite ( thailand ) 24-11-2018 23:45:37 58 ครั้ง
3 ติดตั้ง FM-200 ห้องควบคุมดาวเทียม 1,2,3,4,5,6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 23-11-2018 23:31:32 59 ครั้ง
4 ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้อง MDB ซีพี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บางปะกง 23-11-2018 23:27:31 32 ครั้ง
5 ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้อง MDB ซีพี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บางพลี 23-11-2018 23:21:55 38 ครั้ง
6 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้องควบคุม ( 44 ห้อง) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 23-11-2018 23:14:24 29 ครั้ง
7 ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้องควบคุมไฟฟ้า 1 Pos SeAh steel wite ( thailand ) 23-11-2018 23:00:17 16 ครั้ง
8 ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้องเก็บสารเคมี 1,2 บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด 23-11-2018 22:48:54 23 ครั้ง
9 งานติดตั้ง Control Fire Alarm อาคาหอพัก C11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 15-10-2018 02:53:23 27 ครั้ง