การพัฒนาระบบ | System Development

ข้อมูลผู้สร้างระบบ

User profile picture
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คำไชย
การศึกษาปัจจุบัน : ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาชีพปัจจุบัน : ฟรีแลนซ์ Web Development , Graphic design
แคปชั่น : รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ออกแบบกราฟฟิกและผลิตเว็บไซต์
อีเมล : Konarong999@gmail.com
เว็บไซต์ : www.narongcomchai.net , www.kingpik.com
ชื่อระบบ : Administrator Web Support
เวอร์ชั่นล่าสุด : Version 18.4.1
ภาษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนา : bootstrap , html , css , my sql ,java , php
คำอธิบาย : Administrator Web Support คือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (Web Content management system) เป็นระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) ชนิดหนึ่ง โดยเป็นระบบที่เขียนขึ้นด้วยภาษาโปรแกรม เพื่อใช้เป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ในการจัดเนื้อหาของเว็บไซต์ การทำงานของระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย โปรแกรมสำหรับสร้างหน้าเว็บด้วยสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเช่น โปรแกรมฐานข้อมูล
หมายเหตุ : กรณีระบบมีปัญหาในการใช้งานโทรสายตรงได้ที่ 090-8425517